Welcome

พื้นที่ผู้ขอรับตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

พื้นที่แสดงพิกัด

ผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนหลังลับแลและหลินลับแล อุตรดิตถ์

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ (Uttaradit Long Lab – Lae Durian)

หมายถึง ทุเรียนพันธ์หลงลับแลที่มีผลทรงกลม หรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง เนื้อมาก สีเหลืองเข้ม เนื้อแห้งละเอียดเหนียว มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก ที่ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ (Uttaradit Lin Lab – Lae Durian)

หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หลินลับแลที่มีผลทรงกระบอก เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเหนียวแห้ง รสชาติหวานมัน กลิ่นอ่อน เนื้อมาก เส้นใยน้อย เก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ มีเมล็ดลีบเล็ก ที่ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา ของจังหวัดอุตรดิตถ์

คำอธิบายสินค้า

ประวัติสินค้า

ความเป็นมา ต้นกำเนิดของทุเรียนหลง หลินลับแลอุตรดิตถ์

ลักษณะของสินค้า

ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีและลักษณะด้านอื่นๆ

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก

แสดงพื้นที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมด 3 อำเภอ

84

จำนวนผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ที่ขอใช้ตรา GI

20

จำนวนผู้ผลิตทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ที่ขอใช้ตรา GI

41

จำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ที่ขอใช้ตรา GI

12

จำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ที่ขอใช้ตรา GI

4

จำนวนผู้ประกอบการทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ที่ขอใช้ตรา GI

2

จำนวนผู้ประกอบการทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ที่ขอใช้ตรา GI

30

จำนวนผู้ขอ ตรา GI ทั้ง 2 ชนิด

ผู้ขอใช้ตรา GI

รายชื่อผู้ขอใช้ตราสัญลักษณืสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์"และ"ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์"

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Name*


Message*


  • Phone0-554-11096 ต่อ 1679
  • Address27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  • Emailscience.uru@gmail.com

Pages